มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

แบบฟอร์ม ใบคำร้อง และหนังสือรับรองต่างๆ

|
เขียนโดย PolSci.ru


การขอใบรับรองหน่วยกิต
หลักฐาน
      - สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ)
      - ใบเช็คเกรด
      - สำเนาบัตรนักศึกษา
      - ใบเสร็จค่าใบรับรอง (เสียเงิน 50 บาท ที่กองคลัง)
การขอใบรับรองผลสอบ
   หลักฐาน
      - สำเนาใบเสร็จภาคที่ต้องการให้รับรอง
      - สำเนาบัตรนักศึกษา
      - ใบเสร็จค่าใบรับรองนักศึกษา (เสียเงิน 50 บาท ที่กองคลัง)
 การขอสอบซ้ำซ้อน   ภาคปกติต้องเป็นวิชาบังคับที่ไม่สามารถใช้วิชาอื่นแทนได้ (วิชาบังคับทั่วไป, วิชาแกน วิชาบังคับนอกคณะ และวิชาบังคับแผน)
   ภาคสอบซ่อมเป็นวิชาอะไรก็ได้
         หมายเหตุ : ต้องเป็นนักศึกษาที่กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ขอสอบซ้ำซ้อนเท่านั้น และเริ่มทำในช่วงลงทะเบียนเรียน
การบอกเลิก – บอกเพิ่ม (สับเปลี่ยนกระบวนวิชา)
      - ต้องเป็นนักศึกษาที่กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ต้องการสับเปลี่ยนและลงทะเบียนกันไว้เป็นวิชาเดียวกันเท่านั้น ใน 2 ภาค ล่าสุด บอกเลิก (ขอเงินคืน)
      - ไม่ต้องขอจบการศึกษา และลงทะเบียนกันไว้เป็นวิชาเดียวกันเท่านั้น ใน 2 ภาค สุดท้าย
      - การเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ และ คำนำหน้าชื่อ ให้ติดต่อได้ที่ สวป.ชั้น 2
      - นักศึกษาที่ต้องการขอดูรหัสเดิม กรณีย้ายมาจากส่วนภูมิภาค หรือ Pre-Degree ให้ติดต่อได้ที่ สวป.ชั้น 2
      - นักศึกษาส่วนกลางต้องการย้ายไปส่วนภูมิภาค หรือ นักศึกษาส่วนภูมิภาคย้ายมาส่วนกลาง ให้ติดต่อที่ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ก่อนไปติดต่อที่ สวป.

หมวด: