มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

|
เขียนโดย PolSci.ru


เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้
      1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ถ่ายสำเนาให้อยู่ใบเดียวกันเฉพาะด้านหน้าบัตร)
      2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่ขอจบหลักสูตร
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาค1, ภาค2, ภาคฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคที่ขอจบหลักสูตร
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาคซ่อม 1 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1, และภาคซ่อม 1 
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาคซ่อม 2 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 2, ภาคฤดูร้อน, และภาคซ่อม 2 
      3. ใบเช็คเกรด (Check Grade) นักศึกษาสามารถไปขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 (One Stop Service) 1 ใบ

      4. ใบเสร็จค่าใบรับรองจบหลักสูตร ชำระเงิน 50.- บาท (ชำระได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร)
      5. ใบยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (นักศึกษาสามารถบัณทึกภาวะการมีงานทำได้ในระบบที่ http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp)
      6. รูปถ่ายสวมชุดครุยสีประจำคณะ (คอเสื้อครุยสีแดงสด) ขนาด 2" จำนวน 3 รูป (รูปสี) ห้ามใช้รูปโพลารอยด์หรือตัดต่อจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          - ข้าราชการชายและหญิงให้สวมชุดข้าราชการ (ชุดปกติขาว) แล้วสวมชุดครุยสีน้ำเงิน หรือสีกรมท่าทับ
          - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตมีปกสีขาวผูกเน็กไทน์ลายชะลอมของมหาวิทยาลัยฯ แล้วสวมเสื้อสูททับ พร้อมกับสวมชุดครุยสีน้ำเงิน หรือสีกรมท่าทับ
          - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตมีปกสีขาวติดกระดุมมหาวิทยาลัยฯ ที่คอเสื้อแล้วสวมชุดครุยสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าทับ
      7. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล, ยศ หรือคำนำหน้าชื่อ (ให้นำคำสั่งแต่งตั้งยศ หรือใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ไปแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อน) แล้วนำใบที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ใบ มร.2) มายื่นแจ้งจบ
      8. กรณีที่นักศึกษาจบโดยใช้สิทธิเทียบโอนต่างๆ ต้องดำเนินการชำระค่าเทียบโอน ให้เรียบร้อยก่อนยื่นแจ้งจบ
      9. บันทึกข้อมูลบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ https://forms.gle/nuk5oowEzD9skDug7 หลังจากบันทึกเรียบร้อย ให้ปริ้นหน้าสุดท้าย แนบเพื่อใช้ในการแจ้งจบ
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแจ้งจบการศึกษา
      1. กรอกรายละเอียดข้อมูลสำหรับรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 รูป (ใบสีเหลือง)
      2. กรอกรายละเอียดข้อมูลคำร้องแจ้งจบหลักสูตร (ใบคำร้องฯ สีขาว หน้า) ดังนี้
          - กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็มตามบัตรนักศึกษา)
          - กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็มตามบัตรนักศึกษา)
          - แผนการศึกษา จบแผนใด แผน A  แผน B หรือ แผน C
          - วิชาโท ให้ระบุสาขาที่เรียน เช่น วิชาโท MC หรือ วิชาโทบริหารธุรกิจ เป็นต้น(กรณีเทียบโอนวิชาโทได้ให้เขียนวิชาโทว่า เทียบโอน)
          - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และเบอร์โทรศัพท์
      3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาคที่จบและย้อนหลัง 1 ภาค ถ้าจบภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ให้กรอกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนภาคที่จบแล้วย้อนหลัง 2 ภาค (ใบคำร้องฯ สีขาว หลัง)
         ให้นักศึกษากรอกข้อมูลทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามใบเสร็จฯ, หน่วยกิต,ผลสอบที่ได้ ลงในช่องให้ครบตามความเป็นจริง

ใบรับใบรับรองคณะฯ
      1.กรุณานำใบนัด มาติดต่อรับใบรับรองคณะ
      2.การทะเบียนบัณฑิต
            2.1 เมื่อได้รับใบรับรองคณะแล้วรอประมาณ 3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่ www.pol.ru.ac.th (หากมืรายชื่อแล้ว ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง)
            2.2 ให้จำครั้งที่อนุมัติ และ ลำดับที่ เพื่อไปชำระเงินที่ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยแยกใบเสร็จทั้ง 3 รายการ ดังนี้
                 - ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1000 บาท 
                 - ค่า Transcript   ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 3) 
                 - ค่าใบรับรองสภา   100 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 4  รูปถ่าย,สำเนาบัตรนักศึกษา หน้า-หลัง)
      3.ยื่นคำร้องที่ สวป. ชั้น 1 (ตามช่องที่ระบุไว้ในข้อ 2) พร้อมด้วย
                 - รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สี หรือ ขาวดำ)
                 - ใบเสร็จรับเงินฯ ทั้ง 3 รายการ (ตามข้อ 2)
                 - บัตรนักศึกษา หรือ ใบแจ้งความกรณีบัตรหาย
      4. กรณีลงทะเบียนกันไว้ให้นำใบรับรองสภาฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบเสร็จภาคที่ลงกัน (ตัวจริง) ไปที่ สวป. ชั้น 1 (ช่อง 11-13) เพื่อขอเงินคืน
      5. รอดูประกาศรายชื่อฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดของคณะ หรือ www.pol.ru.ac.th (ให้ดู ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รับ วันไหน เวลาใด)
      6. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ งานบริการการศึกษา 0-2310-8466-7


ตัวอย่างใบนัดรับใบรับรองคณะ


ว่าที่บัณฑิตโปรดทราบ
         ตรวจสอบเอกสารการแจ้งจบก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ดังนี้
            1. ตรวจสอบว่า รูปถ่าย 2 นิ้ว ทั้ง 2 รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปหรือยัง
            2. ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลสำหรับการรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งติดรูปเรียบร้อยหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีเหลือง)
            3. ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลการลงทะเบียนตามใบเสร็จฯ ครบทุกภาคตามที่กำหนดหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีขาว)
            หมายเหตุ : ตรวจสอบและเขียนเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ยื่นคำร้องฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ

ใบสีเหลือง
ใบสีขาว (หน้า)
ใบสีขาว (หลัง)

รูปถ่ายบัณฑิตที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามระเบียบ

หมวด: