ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Satin  Soonthornpan
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240 โทร. 02-3108483-89 โทรสาร 02-3108494
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การศึกษา
          - รัฐศาสตรบัณฑิต (การต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540)
          - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
          - M.A. (International Political Economy) The University of Warwick, U.K. (2545) 

ประวัติรับราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546
          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ประวัติการรับราชการก่อนเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนและนโยบาย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2542-2544
          - ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2544-2546 

งานบริหารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2562-  ปัจจุบัน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มกราคม 2563- ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2559-2561, 2562- ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
- รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กันยายน พ.ศ. 2563 - เมษายน พ.ศ. 2564
- รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2555- 2562
- ผู้อำนายการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2555- 2562
- กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2556-2562
- กรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2552- 2562
- กรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551- 2557
- กรรมการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548- 2553
- กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548-2550 

งานบริหาร ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อนุกรรมการและเลขานุการ พิจารณาเอกสารวิชาการ สภาทนายความ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2555
- กรรมการบริหารศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 

งานสอน

ระดับปริญญาตรี
          - วิชา องค์การระหว่างประเทศ (POL 2204)
          - วิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก (POL 4238)
          - วิชา การอ่านในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (POL 4210)
          - วิชา เหตุการณ์ปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 4285)
          - วิชา สัมมนาประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 4286)
          - วิชา บูรณการสหภาพยุโรปเบื้องต้น (รหัส : 0201109) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
          - วิชา ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (POL 6093)
          - วิชา ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 6200)
          - วิชา สถานการณ์โลกในปัจจุบัน (POL 6201)
          - วิชา นโยบายต่างประเทศไทย (POL 6202)

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบคำบรรยาย, บทความ, การร่วมเขียนหนังสือ)

ระดับปริญญาตรี
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก (POL 4238) 

ระดับปริญญาโท
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (POL 6093)
          - วิชา ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 6200)
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาสถานการณ์โลกในปัจจุบัน (POL 6201)
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา นโยบายต่างประเทศไทย (POL 6202) 

ผลงานวิชาการอื่นๆ
-   สาธิน  สุนทรพันธุ์ “การพัฒนาความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เมียนมา ในยุคประชาธิปไตยใหม่ ระหว่าง ค.ศ. 2011-2021” (วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 TCI กลุ่มที่ 2)
-   สาธิน  สุนทรพันธุ์ หนังสือ การบูรณาการสหภาพยุโรป ใน บทที่ 3 การขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป กรุงเทพฯ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
- สาธิน สุนทรพันธุ์ เรียบเรียงบทภาษาไทยและเขียนหนังสือบทความอธิบาย ในดีวีดี รายการ Discovery Atlas – หน้าต่างโลก สารคดีจากช่อง Discovery Channel  ในตอนของประเทศอิตาลี พ.ศ. 2554
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเส้นทางสู่สหภาพยุโรป, ใน สหภาพยุโรปในปัจจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย,หนังสือรวมบทความในงานสัมมนาวิชาการซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2551).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, สหราชอาณาจักร, ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐอิตาลี, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ในวิมลวรรณ ภัทโรดม (บรรณาธิการ),  สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, ย้อนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปก่อนสนธิสัญญาโรม, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2550).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์ , ญี่ปุ่น อาเซียนและการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2550).
- Satin Soonthornpan, ‘European Union and Terrorism’, (Bangkok: Political Science Review, 2006).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, ความมั่นคงยุโรปกับความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติคในบริบทของการต่อต้านการก่อการร้าย, บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: 2549).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, สหภาพยุโรปกับการต่อต้านการก่อการร้าย, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2549).
- สาธิน สุนทรพันธุ์, นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการทำข้อตกลงการค้าเสรีของไทย, หนังสือครบรอบ 3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, (กรุงเทพฯ: 2549).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, การพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในยุคหลังสงครามเย็น, (กรุงเทพฯ :จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 2548-2549).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เมษายน 2548).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นในตะวันออกกลาง, (กรุงเทพฯ : จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน, 2547).
- สาธิน  สุนทรพันธุ์, บทวิเคราะห์การทำเขตการค้าเสรีอาเซียน- จีน, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547). 

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความภายนอก
          - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ (2560) 

งานวิจัย
          - เรื่อง  ความมั่นคงของญี่ปุ่นกับผลกระทบต่อระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสร็จในปี 2560 และเผยแพร่ในวารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา ฉบับที่ 1/2561 มกราคม – มิถุนายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

  • เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEA-UNINET) ณ มหาวิทยาลัยดานัง เมืองดานัง, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562
  • เข้าร่วมการประชุม Association of International Educators (NAFSA) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา
  • เข้าร่วมประชุม Einsteig International Student Recruitment ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต และทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) กับ RheinMain University of Applied Sciences ที่เมือง วิสบาเดน, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2561
  • เข้าร่วมประชุม Eurasia Higher Education Summit ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ นครอิสตันบูล, สาธารณรัฐตุรกี
  • เข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 เมืองเกาสง, สาธาราณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  • เข้าร่วมประชุม Going Global Conference 2014 : British Council ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา 

งานสอนต่างสถาบัน
          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก      พ.ศ. 2563
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย     พ.ศ. 2557
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก      พ.ศ. 2551 

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กรจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
  • รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563” ด้านบริหารวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

หมวด:
r57 shell