ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Satin  Soonthornpan
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2540   - ร.บ.การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2542   - M.A.in European Studies (English Programme) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2544   - M.A.International Political Economy The University of Warwick UK.

ประสบการณ์การทำงาน
     พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน   - รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ) ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน  - คณะกรรมการประจำศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. 2548-2549    - บรรณาธิการ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ฉบับที่ปี 2548-2549
     พ.ศ.2546- ปัจจุบัน   - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ.2544- 2545   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, สำนักนโยบายการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
     พ.ศ.2542- 2543   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, กองนโยบายและระบบสารสนเทศ, กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์


งานวิชาการ
      งานสอนระดับปริญญาตรี
      - PS 446 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
      - PS 475 การศึกษาการเมืองเป็นภาษาต่างประเทศ

      - PS 494 ประเด็นศึกษาปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
      - PS 498การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ
      - PS 499 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
      งานสอนระดับปริญญาโท
       - PS 501 หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
       - PS 603 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
       - PS 613 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน
      ภายนอก
      - 0201109 บูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องต้น ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) พัฒนาการการเมืองระหว่างประเทศ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยทหาร

สิ่งตีพิมพ์

      - สาธิน สุนทรพันธุ์, ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเส้นทางสู่สหภาพยุโรป, ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สหภาพยุโรปในปัจจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2551
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, สหราชอาณาจักร, ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐอิตาลี, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ในวิมลวรรณ ภัทโรดม (บรรณาธิการ), สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, ย้อนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปก่อนสนธิสัญญาโรม, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2550).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์ , ญี่ปุ่น อาเซียนและการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2550).
      - Satin Soonthornpan, ‘European Union and Terrorism’, (Bangkok: Political Science Review, 2006).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, ความมั่นคงยุโรปกับความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติคในบริบทของการต่อต้านการก่อการร้าย, บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: 2549).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, สหภาพยุโรปกับการต่อต้านการก่อการร้าย, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2549).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการทำข้อตกลงการค้าเสรีของไทย, หนังสือครบรอบ 3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, (กรุงเทพฯ: 2549).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, การพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในยุคหลังสงครามเย็น, (กรุงเทพฯ :จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 2548-2549).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เมษายน 2548).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นในตะวันออกกลาง, (กรุงเทพฯ : จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน, 2547).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, บทวิเคราะห์การทำเขตการค้าเสรีอาเซียน- จีน, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547).
      - สาธิน สุนทรพันธุ์, หลักสำคัญการประกันภัย (Insurance Core Methodology), (กรุงเทพฯ: วารสารการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 105 มกราคม- มีนาคม 2545).

งานวิจัย
      - ความมั่นคงของญี่ปุ่นกับผลกระทบต่อการสร้างระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แหล่งทุน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังดำเนินการ คาดวาจะเสร็จในปีพ.ศ. 2554)หมวด: