บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ผลการค้นหา

รหัสนักศึกษา 6122802050 นายทศพร หลีพันธุ์, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6122802047 นายปฏิพัทธิ์ แผ่นศิลา, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6122802046 นายรัฐยุทธ์ ประโพธิทานัง, อาจารย์ ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6122802045 น.ส.อัญชลี ดีสูงเนิน, อาจารย์ ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6122802044 น.ส.นุริน ประทุมมณี, อาจารย์ ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)