บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

รหัสนักศึกษา 6014840040  น.ส.ดิศรากรณ์  จงปัตนา, ผศ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6014840040.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 240.58 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 1052 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข