บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การบูรณาการของหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” : กรณีศึกษา อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสนักศึกษา 6122802053 นายไชยลาภ สร้อยเพชร, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802053.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 344.51 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 354 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข