บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ในช่วงปี พ.ศ.2561 - 2562 : กรณีศึกษา เทศบาลตาบลเปือย อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

รหัสนักศึกษา 6122802051 น.ส.นิดารัตน์ จันมนตรี, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802051.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 331.62 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 345 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข