บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

แนวทางแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังกระทาผิดซ้า ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562 : กรณีศึกษา เรือนจาอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสนักศึกษา 6122802055 นายสรรเพชญ วรสา, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802055.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 334.41 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 373 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข