บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษาสะพานไม้ไผ่ บัวแดงบุ่งกระแซง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสนักศึกษา 6122802045 น.ส.อัญชลี ดีสูงเนิน, อาจารย์ ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802045.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 169.46 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 387 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข