บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านหนองมัง ตาบลโนนกลาง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสนักศึกษา 6122802054 น.ส.กรวิยา โลหิตหาญ, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802054.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 328.14 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 348 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข