บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

เกี่ยวกับเรา

|

บัณฑิตศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานบัณฑิตศึกษา


               ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการขอเปิดสอนกระบวนวิชา เปลี่ยนแปลงวันเวลาผู้สอนและสถานที่ ขอเปิด - ปิด เพิ่มกระบวนวิชา ประกาศผลสอบโครงการวิทยานิพนธ์ การแจ้งจบหลักสูตร การตรวจคุณวุฒิ การลงทะเบียนเรียนและการรับสมัคร ให้บริการข้อมูลข่าวสารในประเภทต่าง ๆ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ประสานงานกับทบวง- มหาวิทยาลัย ประสานงานในโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และอภิปรายทางวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับสารนิเทศ โดยประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารโครงการบัณฑิต ประสานงานในโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
                 
รายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละคนตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 หน่วย
1. ปริญญาโทส่วนกลาง
2. ปริญญาโทส่วนภูมิภาค
3. ปริญญาโทโครงการพิเศษ
4. การเงิน