กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

|
เขียนโดย PolSci.ru

อาจารย์ ดร.กัษมพร  รักสอน
Lecturer Dr.Katsamaporn  Rakson

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค
Lecturer Dr.Krissada Promvek

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
Lecturer Dr.Wilasinee Piboonsate

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.วุฒิพล วุฒิวรพงศ์
Lecturer Dr.Wutthipol Wutthiworapong

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
Assoc. Prof. Dr.Chakkri Chaipinit

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
Assoc. Prof. Dr.Tipparat Bubpasiri

อ่านเพิ่มเติม... 

อาจารย์เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.เสาวภา งามประมวญ

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
Asst. Prof. Satin  Soonthornpan

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.นิมิต อังก์
Asst. Prof. Nimid Ang

อ่านเพิ่มเติม...

ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์.ดร.กิตติพศ พุทธิวนิช

อ่านเพิ่มเติม...
หมวด: