บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แสดง:

รหัสนักศึกษา 6014840041  นายปวรุฒ  จินโต, ผศ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6014840040  น.ส.ดิศรากรณ์  จงปัตนา, ผศ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)