บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการบริหาร จัดการน้ำในชุมชนหมู่บ้านวังหินของตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

รหัสนักศึกษา 5914840002   นางสาวิตรี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5910840002.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 116.25 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 239 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข