บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนวัดเครือวัลย์วรวิหาร อำเภอบอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รหัสนักศึกษา 5914840012  นายจิรภัทร  เพียรการ, รศ.ดร.ทิพรัตน์  บุษผะศิริ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5914840012.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 178.34 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 250 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข