บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

บทบาทของภาครัฐกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : กรณีศึกษา ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสนักศึกษา 6014852046   นายยุทธพล  จรูญเรือง

ชื่อไฟล์: 6014852046.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๖ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 339.7 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 283 ฮิต
วันที่สร้าง: 26 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข