บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ศึกษากรณี : การกระทาผิดวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสนักศึกษา 6014852021   นายวีระชัย  จันลุน

ชื่อไฟล์: 6014852021.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๖ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 222.35 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 217 ฮิต
วันที่สร้าง: 26 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข