บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๒๑ ประจำภาค ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แสดง:
รหัสนักศึกษา 6314810050  นายวีรวัฒน์ หมื่นภักดี, อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6314810048  ร.ต.ท.สามารถ พวงงาม, อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6314810047  ร.ต.อ.ปิยพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล, อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)