บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่ : ศึกษากรณี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

รหัสนักศึกษา 6014812019   น.ส.นันธภรณ์  เหมทานนท์ 

ชื่อไฟล์: 6014812019.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 250.93 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 185 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข