บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ศึกษาผลกระทบจากภาระหนี้สินของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รหัสนักศึกษา 5914840003   น.ส.สายชล  งบครบุรี, รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5910840003.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 261.89 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 293 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข