บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเยาวชนคดียาเสพติด : กรณีศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

รหัสนักศึกษา 5914840027  นายอุดม  ลาภิเศษพันธุ์, รศ.ดร.ศุภชัย  ศุภผล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5914840027.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 204.2 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 400 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข