บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การศึกษาเพิ่มเติมของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ไทย-มอญวัดป้อม วิเขียรโชติการาม

รหัสนักศึกษา 5914840028  น.ส.วรรณิศา  เก่งธีระพัฒน์, รศ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5914840028.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 107.8 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 242 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข