บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แสดง:

รหัสนักศึกษา 5914840015  น.ส.ลลิตา  สำแดงพันธ์, รศ.ดร.ทิพรัตน์  บุษผะศิริ (อาจารย์ที่ปรึกษา)