บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แสดง:
รหัสนักศึกษา 6114840001  นางสุขสวัสดิ์ ปานสันเทียะ, อาจารย์ ดร.ปะการัง ชื่นจิตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840067  น.ส.ยุวดา คิ้วประภัสสร, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840066  นายยงศิลป์ คิ้วประภัสสร, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840065  นายณัฐชัย จุลกาญจน์ , รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840064  น.ส.นารา หนูแดง, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840063  น.ส.ญาณิศา ชานิพันธ์, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6214840062  นายเกียรติศักดิ์ ขันติบัญชากุล, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6114840041  น.ส.สุธาทิพย์ หรรษาพันธุ์, ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
รหัสนักศึกษา 6114840040  นายวิชชา กลิ่นประทุม, ผศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ (อาจารย์ที่ปรึกษา)