บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการงานด้านสัญชาติของสำนักทะเบียน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รหัสนักศึกษา 5914840032  นายสามารถ  ชัยวังตา, รศ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5914840032.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 99.33 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 307 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข