บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสาเร็จในพื้นที่ กรณีศึกษา : คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลดอนกา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

รหัสนักศึกษา 6014852032   นายสมภพ  เผือกผ่อง

ชื่อไฟล์: 6014852032.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๖ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 342.64 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 240 ฮิต
วันที่สร้าง: 26 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข