บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การใช้หลักธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : สานักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

รหัสนักศึกษา 6014852012   น.ส.จารุภัทรา  จันทร์จวนสุก

ชื่อไฟล์: 6014852012.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๖ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 377.31 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 488 ฮิต
วันที่สร้าง: 26 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข