บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รหัสนักศึกษา 6014812044   ว่าที่ ร.ต.หญิง พีราดา  ชื่นชูชน 

ชื่อไฟล์: 6014812044.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 251.51 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 247 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข