ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Satin  Soonthornpan
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240 โทร. 02-3108483-89 โทรสาร 02-3108494
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การศึกษา
          - รัฐศาสตรบัณฑิต (การต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540)
          - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
          - M.A. (International Political Economy) The University of Warwick, U.K. (2545)

ประวัติรับราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546
          - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ประวัติการรับราชการก่อนเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนและนโยบาย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2542 - 2544
          - ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2544 - 2546

 งานบริหารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
         - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2562 -  ปัจจุบัน
         - กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
         - กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2559 - 2561, 2562 - ปัจจุบัน
         - ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
         - ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
         - ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
         - ประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
         - รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ค. พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
         - รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก.ย. พ.ศ. 2563 - เม.ย. พ.ศ. 2564
         - รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.ค. - ก.ค. พ.ศ. 2563
         - ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2555 - 2562
         - ผู้อำนายการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2562
         - กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2562
         - กรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2552 - 2562
         - กรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551 - 2557
         - กรรมการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548 - 2553
         - กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548 - 2550 

งานบริหาร ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง
        - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 - 2555
        - กรรมการบริหารศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 

งานสอน

    ระดับปริญญาตรี
          - วิชา องค์การระหว่างประเทศ (POL 2204)
          - วิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก (POL 4238)
          - วิชา การอ่านในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (POL 4210)
          - วิชา เหตุการณ์ปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 4285)
          - วิชา สัมมนาประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 4286)
          - วิชา บูรณการสหภาพยุโรปเบื้องต้น (รหัส : 0201109) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ระดับปริญญาโท
          - วิชา ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (POL 6093)
          - วิชา ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 6200)
          - วิชา สถานการณ์โลกในปัจจุบัน (POL 6201)
          - วิชา นโยบายต่างประเทศไทย (POL 6202)

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบคำบรรยาย, บทความ, การร่วมเขียนหนังสือ)

    ระดับปริญญาตรี
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก (POL 4238)

    ระดับปริญญาโท
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (POL 6093)
          - วิชา ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL 6200)
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาสถานการณ์โลกในปัจจุบัน (POL 6201)
          - เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา นโยบายต่างประเทศไทย (POL 6202) 

ผลงานวิชาการอื่นๆ
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์ “การพัฒนาความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-เมียนมา ในยุคประชาธิปไตยใหม่ ระหว่าง ค.ศ. 2011-2021” (วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 TCI กลุ่มที่ 2)
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์ หนังสือ การบูรณาการสหภาพยุโรป ใน บทที่ 3 การขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป กรุงเทพฯ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
          - สาธิน สุนทรพันธุ์ เรียบเรียงบทภาษาไทยและเขียนหนังสือบทความอธิบาย ในดีวีดี รายการ Discovery Atlas – หน้าต่างโลก สารคดีจากช่อง Discovery Channel  ในตอนของประเทศอิตาลี พ.ศ. 2554
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์, ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเส้นทางสู่สหภาพยุโรป, ใน สหภาพยุโรปในปัจจุบันและความสัมพันธ์กับประเทศไทย,หนังสือรวมบทความในงานสัมมนาวิชาการซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2551).
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์, สหราชอาณาจักร, ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐอิตาลี, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, ในวิมลวรรณ ภัทโรดม (บรรณาธิการ),  สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, (กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์, ย้อนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปก่อนสนธิสัญญาโรม, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2550).
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์ , ญี่ปุ่น อาเซียนและการสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2550).
          - Satin Soonthornpan, ‘European Union and Terrorism’, (Bangkok: Political Science Review, 2006).
          - สาธิน  สุนทรพันธุ์, ความมั่นคงยุโรปกับความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติคในบริบทของการต่อต้านการก่อการร้าย, บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: 2549).
         - สาธิน  สุนทรพันธุ์, สหภาพยุโรปกับการต่อต้านการก่อการร้าย, (กรุงเทพฯ: วารสารยุโรปศึกษา, ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2549).
         - สาธิน สุนทรพันธุ์, นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการทำข้อตกลงการค้าเสรีของไทย, หนังสือครบรอบ 3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, (กรุงเทพฯ: 2549).
         - สาธิน  สุนทรพันธุ์, การพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในยุคหลังสงครามเย็น, (กรุงเทพฯ :จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 2548 - 2549).
         - สาธิน  สุนทรพันธุ์, การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เมษายน 2548).
         - สาธิน  สุนทรพันธุ์, นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นในตะวันออกกลาง, (กรุงเทพฯ : จุลสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน, 2547).
         - สาธิน  สุนทรพันธุ์, บทวิเคราะห์การทำเขตการค้าเสรีอาเซียน- จีน, (กรุงเทพฯ : วารสารกระแสอาคเนย์ , ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2547). 

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความภายนอก
          - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ (2560)

 งานวิจัย
          - เรื่อง  ความมั่นคงของญี่ปุ่นกับผลกระทบต่อระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสร็จในปี 2560 และเผยแพร่ในวารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา ฉบับที่ 1/2561 มกราคม – มิถุนายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
         - เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEA-UNINET) ณ มหาวิทยาลัยดานัง เมืองดานัง, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562
         - เข้าร่วมการประชุม Association of International Educators (NAFSA) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา
         - เข้าร่วมประชุม Einsteig International Student Recruitment ที่เมืองแฟรงเฟิร์ต และทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) กับ RheinMain University of Applied Sciences ที่เมือง วิสบาเดน, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2561
         - เข้าร่วมประชุม Eurasia Higher Education Summit ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ นครอิสตันบูล, สาธารณรัฐตุรกี
         - เข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 เมืองเกาสง, สาธาราณรัฐจีน (ไต้หวัน)
         - เข้าร่วมประชุม Going Global Conference 2014 : British Council ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา 

งานสอนต่างสถาบัน
          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก      พ.ศ. 2563
         - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย     พ.ศ. 2557
         - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก      พ.ศ. 2551

 รางวัลที่ได้รับ
         - รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กรจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
/text]

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell