อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Krissada Promvek
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2536 – 2539   - ปริญญาตรี B.Sc. (Physical Therapy) คณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด รุ่น 1, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาเขตประสานมิตร
      พ.ศ. 2536 – 2540   - ปริญญาตรี B.A. (History) คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 24,
      พ.ศ. 2541 – 2546   - ปริญญาโท M.A. (Political Science), สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 11, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2542 – 2549   - ปริญญาโท M.A. (Political Science), International Political Economy; English Program คณะรัฐศาสตร์ MIR รุ่น 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science); วิชาเอก Political Problems of International Relations and Global and Regional Development จากมหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (канд. полит. наук : 23.00.04 ( Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития) Российский университет дружбы народов
      พ.ศ. 2556 – 2557   - ปริญญาโท M.A. (Social Development Administration), สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 22, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2555 – 2558   - ปริญญาตรี B.Ag. (Agricultural Management) หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
      พ.ศ. 2555 – 2558   - ปริญญาตรี LL.B (Bachelor of Laws Program) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557 รุ่น 41

ทุนการศึกษา
      
พ.ศ. 2543              - ทุนการศึกษาจากสถาบัน Sciences Po de Paris - L'Institut d'études politiques (IEP)  จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาในระดับ Diplom in Asia – Europe Programme
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ทุนรัฐบาลรัสเซีย เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
     
 พ.ศ. 2556              - ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti – Corruption  ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ)

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2540 – 2543   - แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
      พ.ศ. 2544 – 2548   - แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2549 – 2550   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
      พ.ศ. 2555 – 2556   - หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2556              - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยราชการ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2556 – 2558   - หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประสบการณ์ทำงานพิเศษ
      พ.ศ. 2540 – 2548   - อาจารย์พิเศษทางคลินิก ด้านกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
      พ.ศ. 2544 – 2548    - อาจารย์พิเศษทางคลินิก เรื่อง Ambulation Training คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2543 – 2548    - นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Hand Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2544 – 2548    - นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Burn Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2556               - วิทยากรเรื่อง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” "โครงการสัปดาห์อาเซียน II และ III: สัมมนาสารัตถะครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖" วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
      พ.ศ. 2556               - วิทยากรร่วมอภิปรายเวทีเสวนา หัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทายการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้” วันอังคารที่10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 2 โรงแรมแรมแบรนทด์ ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ
      พ.ศ. 2557             - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” ให้กับคณะกรรมาธิการด้านพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เฮ นาคา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
      พ.ศ. 2556 – 2558   - คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
      พ.ศ. 2558 – 2560   - ผู้ประสานงานหลักด้านเยาวชน ASEAN
      พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  - อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์พิเศษ
      
พ.ศ. 2557              - โครงการ JENESYS 2.0 Programme สาขา Community Vitalization and Development ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2557 ณ จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น
      พ.ศ. 2558              - โครงการ โครงการ ASEAN Youth Forum 2015 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
      5 ธันวาคม 2556       - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
      5 ธันวาคม 2549       - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ยศทางทหาร
                                    จ่าสิบตรี

ประวัติการอบรม/ศึกษา/ดูงาน
      02/09/2557      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การคิดเชิงรุก รุ่นที่ 18
      30/10/2556      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโครงการค้นหาศักยภาพผู้นำในตนเอง (Authentic Leader)
      16/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิต/งานที่เป็นเลิศ
      15/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุEnglish for Presentation
      08/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้นำ (ศิลปะวิธีสร้างกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์ใหม่)
      03/10/2549      ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  นักเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม รุ่น 1
      18/04/2548      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการวางแผน รุ่นที่ 43
      19/07/2547      การกีฬาแห่งประเทศไทย WORKSHOP ON HOW TO PREVENT SPORTS INJURIES 
      17/03/2547      มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารงานกายภาพบำบัดกับการยกระดับสุขภาพของประชาชนไทย
      10/09/2546      กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
      12/07/2546      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
      08/06/2546      กรมไปรษณีย์โทรเลข พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
      16/10/2543      มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภาษาฝรั่งเศส ระดับ 1
      11/10/2543      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรักษาการหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน
      18/05/2543      ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช GENERAL CARE IN BURN PATIENT
      23/07/2542      การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
      15/03/2542      โรงพยาบาลศิริราชPHYSICAL THERAPY IN HAND INJURY
      22/05/2541      กองบังคับการตำรวจดับเพลิง  บรรเทาสาธารณภัย และ ดับเพลิง
      08/01/2540      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ UPPER AND LOWER LIMB SPORTS INJURY WORKSHOP

หมวด: