บุคลากรงานนโยบายและแผน

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานนโยบายและแผน
หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
ทำหน้าที่แทนหัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
ชื่อภาษาไทย : นางนงค์พงา  รุจิหาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MS.Nongphanga  Rujihan
ตำแหน่ง : 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ชื่อภาษาไทย : นางสุรีพร  หวัดสูงเนิน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Ms.Sureeporn  Wadsoongnoen
ตำแหน่ง : 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายพยงค์  ศิลา
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Phayong  Sila
ตำแหน่ง : 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์

ชื่อภาษาไทย : นายประวิทย์  จิตรจุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Prawit Jidjoon
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : -

หมวด: