Get Adobe Flash player
แผนที่ 2(Plan B) 42 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
วิชาบังคับในแผนที่ 2 24 หน่วยกิต
วิชาเลือกในแผนที่ 2 18 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ ประกอบด้วยวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
ในแผน
1.1 ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ (ภาษาใดภาษาหนึ่ง) 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่เลือกศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
1.2 วิชาบังคับในแผน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
PS 230 การเมืองระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
PS 318 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
PS 320 องค์การระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
PS 339 นโยบายต่างประเทศของไทย 3 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก ในแผนที่ 2 ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้จำนวน 18 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุ่มวิชา 2 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มที่ 1 วิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ให้เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
1. PS 231 การทูต 3 หน่วยกิต
2. PS 294 ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
3. PS 317 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
4. PS 321 องค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค 3 หน่วยกิต
5. PS 325 การแข่งขันอาวุธการควบคุมอาวุธและการลดอาวุธ 3 หน่วยกิต
6. PS 337 กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ 3 หน่วยกิต
7. PS 338 บทบาททางการเมืองของชาติมหาอำนาจของชาติมหาอำนาจ ในการเมืองโลก 3 หน่วยกิต
8. PS 394 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
9. PS 438 นิเวศวิทยาและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศและการเมือง 3 หน่วยกิต
10. PS 439 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
11. PS 440 การสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเมืองโลก 3 หน่วยกิต
12. PS 491 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
13. PS 494 เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
14. PS 498 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 วิชาภูมิภาคศึกษา (Area Studies)
1. PS 340 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง 3 หน่วยกิต
2. PS 343 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา 3 หน่วยกิต
3. PS 345 การเมืองระหว่างประเทศในละตินอเมริกา 3 หน่วยกิต
4. PS 373 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปเหนือ 3 หน่วยกิต
5. PS 375 การเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย 3 หน่วยกิต
6. PS 430 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก 3 หน่วยกิต
7. PS 431 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก 3 หน่วยกิต
8. PS 432 การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มบอลติก 3 หน่วยกิต
9. PS 434 การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป 3 หน่วยกิต
10. PS 437 การเมืองระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วยกิต
11. PS 446 การเมืองระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออก 3 หน่วยกิต
12 PS 456 การเมืองระหว่างประเทศในเอเซียใต้ 3 หน่วยกิต
13. PS 499 ประเด็นศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
>> คู่มือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551.pdf