Get Adobe Flash player
 
การบริหารและแบ่งส่วนราชการ
คณะรัฐศาสตร์  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงานโดยมีรองคณบดีฝ่าย ต่างๆ และเลขานุการคณะเป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงานในคณะ มีหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำคณะในการวางนโยบายและแผนงานของคณะพิจารณาหลักสูตรให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารงาน นอกจากนั้นคณะรัฐศาสตร์ได้จัดหน่วยงาน เสริมทางวิชาการและการวิจัย ในรูปแบบของคณะกรรม ฝ่ายต่างๆ เช่นห้องสมุดศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกและศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะรัฐศาสตร์

คณบดี

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 • ศูนย์เอกสารทางวิชาการ
 • ศูนย์ศึกษาเอเซียตะวันออก
 • ศูนย์ศึกษาเอเซียอาคเนย์
 • ศูนย์ประชามติ มร.
 • ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโครงการพิเศษ)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
 • สำนักงานเลขานุการคณะฯ
 • โครงการบัณฑิตศึกษา

 

ารแบ่งส่วนราชการคณะรัฐศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน
1. กลุ่มวิชาการปกครอง
2. กลุ่มวิชาความสัมพันธระหว่างประเทศ
3. กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ
4. สำนักงานเลขานุการคณะ
5. โครงการบัณฑิตศึกษา


ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 แบ่งส่วนราชการในสำนักงาน เลขานุการคณะเป็นทางการ เมื่อวันที12 เมษายน พ.ศ. 2532 (ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่106 ตอนที่ 67 วันที่ 27 เมษายน 2532)