Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ มี.ค. 01, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ มี.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ มี.ค. 20, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2557
ส มี.ค. 21, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
จ มี.ค. 23, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต