Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

จ มี.ค. 30, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต
จ มี.ค. 30, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
จ มี.ค. 30, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
จ มี.ค. 30, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ เม.ย. 03, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร้จการศึกษา และปิดภาคเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ศ เม.ย. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)