Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

จ ม.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
จ ม.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
จ ม.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ ม.ค. 26, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบซ่อม(งดบรรยาย)
พฤ ม.ค. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อม ภาค 1/2557
พ ก.พ. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ ก.พ. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘