Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

อ ส.ค. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2558 ทาง INTERNET
อ ส.ค. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
อ ส.ค. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
อ ส.ค. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ส.ค. 07, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 1/2558 ของนักศึกษาเก่า
จ ส.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและบริการจิตสาธารณะ
พ ส.ค. 19, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)
พฤ ส.ค. 20, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557