Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

พฤ พ.ย. 27, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2557 ที่มหาวิทยาลัย
พฤ พ.ย. 27, 2014 @08:30 - 04:30PM
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำหน่ายใบสมัคร
พฤ พ.ย. 27, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ ธ.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ธ.ค. 03, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส ธ.ค. 06, 2014 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
จ ธ.ค. 08, 2014 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ ธ.ค. 09, 2014 @14:00 - 04:30PM
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)