Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
วัน เดือน ปีเกิด :
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2540 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1998 M.A.European Studies University of Leeds UK.
  ค.ศ.2006 Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.
ประวัติรับราชการ : -  
    -
งานบริหาร : -  
    -
งานวิชาการ : -  
    -

เมนูหลัก

อ พ.ค. 31, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558
พฤ มิ.ย. 02, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ส มิ.ย. 04, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
อ มิ.ย. 14, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส มิ.ย. 25, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)