Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asso Prof Pongsan Srisomsap
วัน เดือน ปีเกิด : 3 มีนาคม 2498
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2519 ร.บ.การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1978 M.P.A.Public Administration Pennsylvania State University U.S.A.
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     

เมนูหลัก

พฤ ต.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พฤ ต.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
พฤ ต.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์
พฤ ต.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
พฤ ต.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เนต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
จ ต.ค. 20, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
จ ต.ค. 27, 2014 @09:30 - 04:30PM
สอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557