Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asso Prof Pongsan Srisomsap
วัน เดือน ปีเกิด : 3 มีนาคม 2498
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2519 ร.บ.การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1978 M.P.A.Public Administration Pennsylvania State University U.S.A.
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     

เมนูหลัก

พ มิ.ย. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558
พฤ มิ.ย. 02, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ส มิ.ย. 04, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
อ มิ.ย. 14, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส มิ.ย. 25, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)