Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asso Prof Pongsan Srisomsap
วัน เดือน ปีเกิด : 3 มีนาคม 2498
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2519 ร.บ.การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ค.ศ.1978 M.P.A.Public Administration Pennsylvania State University U.S.A.
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     

เมนูหลัก

อ มิ.ย. 26, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
อ ก.ค. 05, 2016 @08:30 - 04:30PM
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ2)
พ ก.ค. 06, 2016 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ ก.ค. 08, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ก.ค. 08, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2559 ที่มหาวิทยาลัย
ส ก.ค. 23, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558