Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

 

เมนูหลัก

อ พ.ค. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 ทาง INTERNET
อ พ.ค. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2558 (เว้นวันที่ 24 เม.ย., 1 พ.ค. และ 8 พ.ค. 2559)
อ พ.ค. 10, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ศ พ.ค. 13, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 ที่มหาวิทยาลัย
ศ พ.ค. 13, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ พ.ค. 17, 2016 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ พ.ค. 20, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)