Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

 

เมนูหลัก

พ ส.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2558 ทาง INTERNET
พ ส.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ส.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
พ ส.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ส.ค. 07, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 1/2558 ของนักศึกษาเก่า
จ ส.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและบริการจิตสาธารณะ
พ ส.ค. 19, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)
พฤ ส.ค. 20, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557