Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

เมนูหลัก

พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พ ม.ค. 28, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
พฤ ม.ค. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อม ภาค 1/2557
พ ก.พ. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ ก.พ. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘