Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

 

เมนูหลัก

พ เม.ย. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ เม.ย. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
พ เม.ย. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)
อ พ.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน /2557 (งดบรรยาย)
พ พ.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ ภาคฤดูร้อน /2557 (เว้นวันที่ 1 มิ.ย.2558)