Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

 

เมนูหลัก

พฤ เม.ย. 02, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต
พฤ เม.ย. 02, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
พฤ เม.ย. 02, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
พฤ เม.ย. 02, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ เม.ย. 03, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร้จการศึกษา และปิดภาคเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ศ เม.ย. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)