Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

 

เมนูหลัก

พฤ พ.ค. 26, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558
พฤ มิ.ย. 02, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ส มิ.ย. 04, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
อ มิ.ย. 14, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส มิ.ย. 25, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)