Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อภาษาไทย : อ.พรนัชชา พุทธหุน
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
วัน เดือน ปีเกิด : 24 ตุลาคม 2504
ประวัติการศึกษา :    
  พ.ศ.2529 ศศ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  พ.ศ.2543 ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติรับราชการ :    
     
งานบริหาร :    
     
งานวิชาการ :    
     
     

เมนูหลัก

อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
อ มี.ค. 01, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ มี.ค. 01, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ มี.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ มี.ค. 20, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2557
ส มี.ค. 21, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
จ มี.ค. 23, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต