Get Adobe Flash player
 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  รักษาราชการแทน คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว   ผู้ข่วยศาสตราจารย์.ดร.พัด  ลวางกูร
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา  สิริพงษ์ทักษิณ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนัชชา พุทธหุน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิต อังก์   อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี
ทำหน้าที่ผู้แทน
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ .ดร.รวิภา ธรรมโชติ   อาจารย์พัชรณัฏฐ์ สังข์ประไพ
ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ   ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการปกครอง

 

 

นางมณทิชา ทองศาสตรา    
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์