รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Varatchaya  Sirivat
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2555   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2522   - ศศ.บ.การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2530   - ศษ.บ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      พ.ศ. 2532   - กศ.ม.การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
      พ.ศ. 2552   - Ph.D.Candidate Public Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติรับราชการ
      พ.ศ. 2524   - นักวิจัยสังคมศาสตร์ กองผังเมือง กรุงเทพมหานคร
      พ.ศ. 2542   - นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 7
      พ.ศ. 2548   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผลงานวิชาการ
        งานสอนระดับปริญญาตรี
      - วิชา POL 2301 (PA 210) องค์การและการบริหารในภาครัฐ
      - วิชา POL 3312 (PA 313) การพัฒนาระบบราชการ
      - วิชา POL 4319 (PA 419) สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ
      - วิชา POL 4321 (PA 421) การบริหารร่วมสมัย
      - วิชา POL 4330 (PA 449) สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
      - วิชา POL 4324 (PA 490) การฝึกงานด้านการบริหารรัฐกิจ
        งานสอนระดับปริญญาโท
      - วิชา POL 6092 (PS 502) หลักการบริหารรัฐกิจ
      - วิชา POL 6093 (PS 503) ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์
      - วิชา POL 6001 (PS 602) ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา POL 6300 (PS 604 / PS 705) แนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - วิชา POL 6301 (PS 610) การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
      - วิชา POL 7096 (PS 796) การค้นคว้าอิสระ 
        ตำรา
      - PA 313 การพัฒนาระบบราชการ ISBN : 978-161-513-230-5
      - PA 419 สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ เอกสารประกอบการบรรยายหมายเลข 208
      - PA 421 การบริหารร่วมสมัย เอกสารประกอบการบรรยายหมายเลข 209

      - PA 499 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เอกสารประกอบการบรรยายหมายเลข 239
      - PA 490 การฝึกงานด้านการบริหารรัฐกิจ เอกสารประกอบการบรรยายหมายเลข 6
      - PS 604 แนวคิดทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ เอกสารประกอบการสอนระดับ ปริญญาโท เอกสารหมายเลข 62
        งานวิจัย
      - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (THE INFLUENCING FACTORS IN THE APPALICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT: THE CASE STUDY COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR)
      - ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง : พัฒนาการและแนวโน้ม (Quality Management System (ISO) In Ramkhamhaeng University : Development and Trends)

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell