รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Varatchaya  Sirivat
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                     ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ผลของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม”
พ.ศ. 2532       การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
                     วิทยานิพนธ์เรื่อง “แบบการเรียนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
พ.ศ. 2530       ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2522       ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2524                           - นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ กองผังเมือง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2527                           - นักวิชาการศึกษา ระดับ 3
พ.ศ.2540                            - นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 7
ภาค 1 ปีการศึกษา 2542           - อาจารย์พิเศษ สอนวิชา PA 419 / PS 492 SEC.1 วิชาสัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ ปริมาณงานสอน 1 ใน 3
พ.ศ. 2542 - 2548                 - อาจารย์ ระดับ 7 กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ
พ.ศ. 2548 - มิ.ย. 2554          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน                - รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                          - อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (2548 - ปัจจุบัน)

งานบริหาร
พ.ศ. 2541 - 2542                - รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
พ.ศ. 2543 - 2544                - รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
พ.ศ. 2544 - 2546                - กรรมการสภาคณาจารย์ 2 สมัย
พ.ศ. 2545                          - ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
1 พ.ย. 44 - 19 มิ.ย. 46         - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
20 มิ.ย. 46 - 21 มิ.ย. 47        - กรรมการและเลขานุการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
พ.ศ. 2549 - 31 มี.ค. 2550     - เลขานุการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
พ.ศ. 2549 - 30 มิ.ย. 2553     - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน               - คณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน              - รองประธานศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
1 พ.ย. 56 – 30 เม.ย. 57        - รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะรัฐศาสตร์

งานวิชาการ
งานสอน

            ระดับปริญญาตรี

 • วิชา POL 2301 (PA 210) องค์การและการจัดการในภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค)
 • วิชา POL 3312 (PA 313) การพัฒนาระบบราชการ
 • วิชา POL 4319 (PA 419) สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ
 • วิชา POL 4321 (PA 421) การบริหารร่วมสมัย
 • วิชา POL 4330 (PA 449) สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
 • วิชา POL 4346 (PA 370) การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • วิชา POL 4350 (PA 382) การประเมินผลโครงการภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค)
 • วิชา POL 4324 (PA 490) การฝึกงานด้านการบริหารรัฐกิจ

             ระดับปริญญาโท

 • วิชา PAD 6201 องค์การและนวัตกรรมในองค์การ
 • วิชา POL 6092 (PS 502) หลักการบริหารรัฐกิจ
 • วิชา POL 6093 (PS 503) ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์
 • วิชา POL 6001 (PS 602) ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 • วิชา POL 6300 (PS 604/PS 705) แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
 • วิชา POL 6301 (PS 610) การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • วิชา POL 6303 (PS 707) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วิชา POL 6304 (PS 708) องค์การและการจัดการ
 • วิชา POL 7096 (PS 796) การค้นคว้าอิสระ

             ระดับปริญญาเอก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     -เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ

 ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • แนวคิดทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์/แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
 • องค์การและการจัดการในภาครัฐ
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • องค์การและนวัตกรรมในองค์การ
 • การบริหารร่วมสมัย
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์/การวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 • การประเมินผลนโยบาย

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ / บทความวิจัยวารสารรามคำแหงฉบับรัฐประศาสน-ศาสตร์
-ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ / บทความวิจัยวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการภายนอกสถาบัน

การศึกษาดูงาน    
       - ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2545
       - ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ เมืองคุนหมิง และมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2545
       - ศึกษาดูงานด้านการบริหารรัฐกิจและสวัสดิการ ณ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (สวีเดนและฟินแลนด์) และมหาวิทยาลัยสต๊อกโฮม เมื่อวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2547
       - ศึกษาดูงานด้านการบริหารรัฐกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2549
       - ศึกษาดูงานด้านการบริหารรัฐกิจ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2550
       - ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหาร ณ กรมชลประทาน สามเสน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
       - ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
       - ศึกษาดูงานด้าน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและหลวงพระบาง ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2558
       - ศึกษาดูงานด้านการจัดการ ณ ASAHI  SUITA  FACTOCY  เมืองโอ-ซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 – 3 ธันวาคม 2558
       - ศึกษาดูงานระบบราชการยุคใหม่ของสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560

ตำรา

 1. วิชา POL 3312/PA 313 การพัฒนาระบบราชการ ปี 2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 (340 หน้า) ISBN 978-616-513-230-5
 2. วิชา POL3312 (S) หนังสืออ่านประกอบวิชา POL3312 / PA 313 (S) ปี2553 พิมพ์ครั้งที่ 1 (208 หน้า) ISBN 978-616-513-250-3
 3. วิชา POL 4321/PA 421 การบริหารร่วมสมัย ปี 2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 (260 หน้า) ISBN 978-616-513-645-7
 4. วิชา POL4321(S) หนังสืออ่านประกอบวิชา POL4321 / PA 421 ปี 2556 พิมพ์ครั้ง 1 (304 หน้า) ISBN 978-616-318-330-9
 5. วิชา POL 6300 (S) หนังสืออ่านประกอบวิชา POL 6001 POL 6300 ปี 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 (254 หน้า) และ ครั้งที่ 2 ISBN 978-616-414-811-6 พิมพ์ปี2561(254)
 6. วิชา POL 3312 (PA 313) การพัฒนาระบบราชการ ปี 2560 พิมพ์ครั้งที่ 2 (404 หน้า) ISBN 978-616-414-489-7

บทความ

 1. วรัชยา ศิริวัฒน์  และวีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล. (2545).การประเมินผลเอกสารการศึกษาอิสระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์( สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง. 5(2), 43 – 58.
 2. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2548).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และค่านิยมที่ควรปรับเปลี่ยนในยุคปฏิรูประบบราชการ. วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 100(2), 39 - 44.
 3. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2549).ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural Functional Theory) : การนำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริทรรศน์ , 1(4).
 4. วรัชยา ศิริวัฒน์. (ม.ป.ป.).ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลกับแนวทางการพัฒนาผู้ตาม : ในยุคปฏิรูประบบราชการ.วารสาร 3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 1(1), 301 - 313.
 5. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2549).กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย.เอกสารนำเสนอในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7. ณ หอประชุมอาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 6. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2550).วิกฤตการเมืองไทยภายใต้ระบอบทักษิณ : การนำไปสู่การปฏิรูปการปกครอง. วารสารอาคเนย์. 4(37) , 19 – 26.
 7. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2550).เทคนิคการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่. วารสารรัฐสภา, 55(11).
 8. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2551).การพัฒนาระบบราชการของไทยในช่วงพุทธศักราช 2540 - 2548.เอกสารนำเสนอในการประชุมทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 9. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2552).พัฒนาอย่างไรจึงจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารรัฐสภาปริทัศน์ : พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน. 7 - 31.
 10. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2552).การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การในระบบ ราชการไทย. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 9(1) , 247-263.
 11. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2552).มีอะไรใหม่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. วารสารรัฐสภาสาร. 57(12), 93 – 108.
 12. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2553).การปฏิรูปภาครัฐในรัสเซีย ค.ศ. 1991 - 2006 กับการประยุกต์ใช้ในการปฏิรูปภาครัฐไทย. (งานแปล) วารสารกระแสอาคเนย์ ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 7(80), 10 – 21.
 13. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2553),พฤศจิกายน).แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการนำมาใช้ปฏิรูปการบริหารภาครัฐของไทย. เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2553, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 14. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2555).แนวคิดที่เปลี่ยนไปของการบริหารงานบุคคลสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การภาครัฐ. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปี 2553 - 2554, 137 – 172.
 15. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2557).เล่าสู่กันฟังโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยผ่านกลไกนวัตกรรม : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ. วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2(1) , 35 - 42
 16. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2557).ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย. วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2(2) , 25 – 34.
 17. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2557, กรกฎาคม).บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Human Resource Division Role’s With the Talent Management). เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ,คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 18. วรัชยา ศิริวัฒน์ และศิริลักษม์  ตันตยกุล. (2558,กันยายน).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลวงพระบางและสุโขทัย” (Strategic Human Resource Development for the Management of Cultural World Heritage : Comparative Case Studies of Laung Prabang and Sukhothai).เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 19. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2558).ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 90001 : 2008 กับการนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ. วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 3(1) , 87 – 97.
 20. วรัชยา ศิริวัฒน์.(2559). ความหลากหลายของเทคนิคการพัฒนาองค์การ.วารสารรัฐสภาสาร.64(8),120-138.
 21. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2560,เมษายน).การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ. เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ,คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 22. วรัชยา ศิริวัฒน์.(2560). นวัตกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ : การจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.7(2),38-47.
 23. วรัชยา ศิริวัฒน์.(2561).ความสำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ:กรณีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์.8 (2),164-175.
 24. วรัชยา ศิริวัฒน์และรวิภา ธรรมโชติ.(2561) การศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยในมิติผลประโยชน์และมิตินโยบายสาธารณะ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม”( ASEAN on the Path of Community).(หน้า 43-45) กรุงเทพมหานคร:คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 25. วรัชยา ศิริวัฒน์ และ รวิภา ธรรมโชติ.(2561).ความคาดหวังของคณาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.20 (2),81-87.
 26. จิราพร นนท์ศิลา,ปรัชญา ชุ่มนาเสียว , วรัชยา ศิริวัฒน์ และวิทยา จิตนุพงศ์.(2561).การศึกษานโยบายการเรีนนรู้ตลอดชีวิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนของไทย.วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.6(2),กกรกฎาคม – ธันวาคม,91-102.
 27. พัชรินทร์ เอี่ยมสะอาด และวรัชยา ศิริวัฒน์.(2562).ผลสัมฤทธ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ.6(2),กรกฎาคม-ธันวาคม,101-131.
 28. Varatchaya Sirivat.(2019). A New Era of Thai Pubic Sector toward ASEAN Community : A Comparative Study between the Ministry of Labour and the Ministry of Social Development and Human Security.Kasem Bandit Journal .(Special Edition) ,104-112.
 29. ปทุมวรรณ กาลปัก และ วรัชยา ศิริวัฒน์.(2563).คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารรัชตภาคย์.14(36), กันยายน-ตุลาคม,301-315.

ผลงานวิจัย : ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและหน่วยงานภายนอก

 1. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2533). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 2. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2537).รายงานการวิจัยเรื่องกรณีศึกษาการบริการให้คำปรึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 3. วรัชยา ศิริวัฒน์ และวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. (2543). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลเอกสารการศึกษาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (หัวหน้าโครงการ)
 4. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2547).รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการของงานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 5. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2549).รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงพุทธศักราช 2540 - 2548. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 6. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 7. วนิดา สัจพันโรจน์, รวิภา ธรรมโชติ, วรัชยา ศิริวัฒน์, ปรัชญา ชุ่มนาเสียว และ พรนัชชา พุทธหุน. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องโครงการศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 8. วรัชยา ศิริวัฒน์, วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, รวิภา ธรรมโชติ, ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์, ดำรงศักดิ์ จันโททัย และวิทยา ชินบุตร. (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาติดตามผลบัณฑิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2555 – กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (หัวหน้าโครงการ)
 9. วรัชยา ศิริวัฒน์ และศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลวงพระบางและสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.(หัวหน้าโครงการ)
 10. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในระบบราชการไทย : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 11. วรัชยา ศิริวัฒน์และ รวิภา ธรรมโชติ. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของคณาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิต และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 12. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบราชการไทยยุคใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 13. วรัชยา ศิริวัฒน์. (2563).รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2540 – 2548 : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
     จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
     ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
     จักรพรรดิมาลา (จ.พ.)
     ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
     ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

โทรศัพท์ : 099 - 095 - 4456

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมวด:
r57 shell