รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Anongthip Eksaengsri
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2519   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2523   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติรับราชการ
      พ.ศ. 2524   - รับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4
      พ.ศ. 2528   - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
      พ.ศ. 2536   - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8
      ปัจจุบัน         - รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
      - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ประธานกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิชาการ
   งานสอนระดับปริญญาตรี
      - PA 350 (PS 310) เทคนิคการบริหารงานบุคคล
      - PA 381 (PS 361) การบริหารโครงการภาครัฐ
   งานสอนระดับปริญญาโท
      - PS 502 หลักการบริหารรัฐกิจ
      - PS 604 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 686 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      - PS 688 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ปริญญาโทภูมิภาค
      - PS 705 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      - PS 708 องค์การและการจัดการ
      - PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

หมวด:
r57 shell