บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ผลการค้นหา

รหัสนักศึกษา 6122802023 น.ส.ณิชากร ปาวะรีย์, อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6122802022 นายเชษฐา พวงคต, อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)