บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๒๐ ประจำภาค ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แสดง:

รหัสนักศึกษา 6114812051  นายศิลป์ สุวรรณพาณิชย์, อ.ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รหัสนักศึกษา 6114812050  น.ส.พัชรินทร์ รอดสาตรา, อ.ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม (อาจารย์ที่ปรึกษา)