บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ผลสัมฤทธิ์ของการนำพระราชบัญญัติ การติดตามทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 มาปฏิบัติ : กรณีศึกษาบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสนักศึกษา 6014812028   น.ส.อมรรัตน์  พุทธวงศ์

ชื่อไฟล์: 6014812028.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 164.92 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 240 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข