บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

รหัสนักศึกษา 6014812020   น.ส.กันยรัตน์  ไมยรัตน์ 

ชื่อไฟล์: 6014812020.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 108.6 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 239 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข