บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การบริหารขยะมูลฝอยชุมชนแบบการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) กรณีศึกษา การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร

รหัสนักศึกษา 6014812062   น.ส.อรอนงค์  เผือกเล็ก 

ชื่อไฟล์: 6014812062.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 153.43 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 258 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 12 ก.ย. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข