Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์
จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
จ ต.ค. 05, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ ต.ค. 19, 2015 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
จ ต.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 1/2558 (เว้นวันที่ 8 พ.ย. 2558)