Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
หลักสูตรรัฐศาสครมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๗ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๕ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘
จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย
จ ก.ค. 06, 2015 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
อ ก.ค. 07, 2015 @08:30 - 04:30PM
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
พ ก.ค. 08, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน