Get Adobe Flash player
ประวัติการศึกษา : พ.ศ.2513 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  พ.ศ.2523 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติรับราชการ :    
  พ.ศ.2518 ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์
  พ.ศ.2526 ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  พ.ศ.2538 ดำรงค์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
งานบริหาร :    
  พ.ศ. 2526 - 2527 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2528 - 2529 เลขาธิการสภาอาจารย์
  พ.ศ. 2530 - 2531 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2531 รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2531 - 2532 หัวหน้าภาควิชาการปกครอง
  พ.ศ. 2532 กรรมการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2532 - 2533 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2534 รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  พ.ศ. 2536 - 2549 กรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2549 ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2541- 2547 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  พ.ศ. 2547 รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  พ.ศ. 2547- 2550 กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลันรามคำแหง
  พ.ศ. 2548 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  พ.ศ. 2548- 2550 รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์
  พ.ศ. 2548- 2550 หัวหน้าภาควิชาการปกครอง
  พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  พ.ศ. 2548- 2550 กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์
งานวิชาการ :    
  งานสอนระดับปริญญาตรี  
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา รัฐศาสตร์ทั่วไป (PS 103)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (PS 202)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง (PS 340)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา รัฐสภาเปรียบเทียบ (PS 416)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา กระบวนการนิติบัญญัติ (PS 315)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา กฎหมายปกครอง (LW 312)
  ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก  
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา หลักรัฐศาสตร์ (PS 500)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ (PS 503)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง (PS 635)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา การมีส่วนร่วมของมหาชนในการเมืองไทย (PS 712)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PS 714)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (PS 639)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา ระบบการเมืองและระบบราชการไทย (PA 703)
    เป็นอาจารย์บรรยายวิชา หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (PM 621)
    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
ผลงานทางวิชาการ : งานแต่ง, เรียบเรียง, ตำรา  
  ระดับปริญญาตรี  
    ตำราวิชา รัฐศาสตร์ทั่วไป
    ตำราวิชา หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
    ตำราวิชา การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
    ตำราวิชา ชนชั้นนำทางการเมือง
    ตำราวิชา ทฤษฎีและจริยศาสตร์ตะวันออก
  ระดับปริญญาโท  
    เอกสารคำสอนวิชา หลักรัฐศาสตร์
    เอกสารคำสอนวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
    เอกสารคำสอนวิชา การมีส่วนร่วมของมหาชนในการเมืองไทย
    เอกสารคำสอนวิชา การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    เอกสารคำสอนวิชา หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
    เอกสารคำสอนวิชา ระบบการเมืองและระบบราชการไทย
งานวิจัย :    
    เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการพลเรือนไทย
  พ.ศ. 2524 เรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย
  พ.ศ. 2411-2475 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการศึกษาของไทย
  พ.ศ. 2531 เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง และ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านอุดมการณ์ของชาติแก่เยาวชนโดยหน่วยงาน ของรัฐบาลและเอกชน
    เรื่อง การผลิตและการพัฒนาตำราของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    เรื่อง การประเมินโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาอำเภอและศูนย์กีฬาตำบล
    เรื่อง การประเมินผลโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
    เรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของการกีฬา แห่งประเทศไทยตามโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
    เรื่อง การรับรู้สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ :    
    วารสารรามคำแหง
    น.ส.พ.ข่าวรามคำแหง
    วารสารสารสิงห์ทอง
    วารสารคณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น
งานสอนต่างสถาบัน :    
    อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยการปกครอง
    อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก
    อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยการทัพอากาศ
    อาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุด
    อาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทัพเรือ

เมนูหลัก

ศ ก.ค. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
อ ก.ค. 05, 2016 @08:30 - 04:30PM
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ2)
พ ก.ค. 06, 2016 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ ก.ค. 08, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ก.ค. 08, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2559 ที่มหาวิทยาลัย
ส ก.ค. 23, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558