อาจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย

|
เขียนโดย PolSci.ru

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Chyatat Supachalasai
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address :


ประวัติการศึกษา    
          PhD, International Politics Aberystwyth University, Wales, UK.
          MA, Postcolonial Studies, Goldsmiths College, University of London, UK.
          รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
          ตุลาคม  2562 – ปัจจุบัน                อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          ธันวาคม 2551 – กันยายน 2562      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ความสนใจทางวิชาการ
         การเมืองแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern Politics)
         ทฤษฎีหลังอาณานิคม (Postcolonial Theory)

                           ศึกษาความเชื่อมโยงและสร้างบูรณาการความคิดจิตวิเคราะห์ของลากองเข้ากับปรัชญาการเมืองและการเมืองแนวหลังสมัยใหม่ รวมถึงประยุกต์ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากองเพื่อเป็นมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อปรากฎการณ์การเมืองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทุนและรางวัลที่ได้รับ
          2556-2560         ทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาการเมืองระหว่างประเทศ ณ Aberystwyth University ประเทศสหราชอาณาจักร
          2553-2555         ทุนวิจัยจากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อทำวิจัยเรื่อง ‘สังคมไทยกับชีวิตประจำวันแบบหลังสมัยใหม่’
          2554                  รางวัลงานวิจัยจากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในบทความวิจัยเรื่อง ‘ชีวญาณจักรวรรดินิยม’

 ผลงานทางวิชาการ
          หนังสือ
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2561. Technopocene. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ Turn.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2555. ฌ้าคส์ ลาก็อง: 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Text.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2553. วงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 บทความทางวิชาการ
          ภาษาไทย
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ). ‘วิภาษวิธีแห่งแรงปรารถนาในทุนนิยมดิจิทัล: การควบคุมและความไหลลื่น’. ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2562 ‘ความจริงและการเมืองของชิเชค: สนทนากับเดอลูซ ค้างแรมกับบาดิยู’. On Truth. คงกฤช ไตรยาวงศ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Illuminations.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2560. ‘พัฒนาการเกี่ยวกับอมนุษย์/สิ่งไม่ใช่มนุษย์ของสลาวอย ชิเชค: ภาพยนตร์ เสรีภาพ ทุนนิยม.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(2): 121-133.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2560. ‘สลาวอย ชิเชค VS เกรแฮม ฮาแมน’. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 47(2): 149-176.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘ปริทรรศน์หนังสือ: Alison Howell, Madness in International Relations.’ รัฐศาสตร์สาร. 36(1): 230-238.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘สานสัมพันธ์สองแนวคิด: หลังสมัยใหม่และจิตวิเคราะห์.’ รัฐศาสตร์สาร. 35(1): 1-39.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘สลาวอย ชิเชคและความวาดฝันต่อความรุนแรงเทวะ: ความรุนแรงเทวะในฐานะวิธีการทางการเมืองในศตวรรษที่ 21.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 7(1): 241-276.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2556. ‘ทหารผ่านศึกสหรัฐฯกับบาดแผลร้าวลึกหลังสงครามอิรัก.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2): 145-171.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2555. ‘เซ็กซ์ บ่วงรักแม่ และรักร่วมเพศในผู้หญิง: บทพิจารณา jouissance ในงานเขียนของฟรอยด์.’ รัฐศาสตร์สาร. 33(3): 80-112.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2554. ‘Demoskratos.’ รัฐศาสตร์สาร. 30(2): 189-250.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2553. ‘หลังอาณานิคมศึกษา จักรวรรดินิยม และการปกป้องหลักวิชาหลังอาณานิคมศึกษา.’ รัฐศาสตร์สาร. 31(3): 1-39. 

          ภาษาอังกฤษ
                 Chyatat Supachalasai. 2019. “Under Drone Attacks: Lacan and Trauma in International Politics”. Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 49(2): 149-172.
                 Chyatat Supachalasai. 2018. “Postcolonial Theoretical Proposals in Thai International Relations”. In International Relations as a Discipline in Thailand: theory and sub-fields, edited by Chanintira na Thalang, Soravis Jayanama, Jittipat Poonkham. London and New York: Routledge.
                 Chyatat Supachalasai. 2017. “The Internet Politics, Time, and Remembering Trauma.” Journal of Social Sciences (Naresuan University). 13(1): 49-67.
                 Chyatat Supachalasai. 2017. “Decolonial Epistemology and the Future of Thai IR Theory.” Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 47(1): 37-62.
                 Chyatat Supachalasai 2016. “The Politics of Accelerationism: Future, Modernity, Technology, and Subjectivity in the Late Capitalism.” Journal of Social Sciences (Naresuan University). 12(2): 43-69.
                 Chyatat Supachalasai 2016. “Encountering the Real: Jacques Lacan in Thailand Crackdowns.” Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 46(1): 7-26.
                 Chyatat Supachalasai. 2014. “A Trauma Revisited: Fanon, Žižek, and Violence.” International Journal of Žižek Studies. 8(2), https://zizekstudies.org/index.php/IJZS/article/view/768/773.

          ตำราเรียน
                 ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. “หน่วยที่ 13: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

หมวด: