อาจารย์ ปิยะภพ เอนกทวีกุล

|
เขียนโดย PolSci.ru

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ปิยะภพ เอนกทวีกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address :


ประวัติการศึกษา      
          ระดับปริญญาตรี
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          2552-2555 รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง (ร.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      

          ระดับปริญญาโท
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ปีการศึกษา 2556-2559 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (ร.ม.)
          หัวข้อวิทยานิพนธ์ กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ได้วิทยานิพนธ์ดี

 ความสนใจทางวิชาการ
          การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
          รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง
          ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหาร และทหารกับการเมือง
          ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยและรัฐธรรมนูญไทย
          ทหารในบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
          ประวัติศาสตร์การทหาร
          ความมั่นคงศึกษา

 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
          ปิยะภพ มะหะมัด. “คุณูปการของเติ้ง เสี่ยวผิง ที่มีต่อการสร้างสรรค์จีนให้ทันสมัย.” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 4, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 113-130. ISSN 2287-0660 บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2559 TCI กลุ่ม 2
          ปิยะภพ มะหะมัด. “การขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ.” วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 105-142. ISSN 2392-5906 กำลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI
          ปิยะภพ มะหะมัด. “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 19-33. ISSN 2587-0033  กำลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
             “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969.” ในรวมบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14. พ.ศ. 2556, 1370-1380. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
           “ความร่วมมือนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและไทยยุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน และจอมพลถนอม กิตติขจร ช่วงทศวรรษ 1960” In Conference Proceedings The New Model and approach in Political Science: Graduate Students’ Perspective 2014, 121-145. กรุงเทพฯ: มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.
           “บทสำรวจเบื้องต้นการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำในกองทัพบกของนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2558.” ในบทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2558 เล่มที่ 3, 296-314. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
           “การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2544-2557).” ในรวมบทคัดย่อและบทความการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560, 265-292. กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2560.
           “ต้นกำเนิดบูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557.” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560, 99-123. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
           “กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557.” ในเอกสารการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560, 104-135. กรุงเทพฯ: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

งานวิจัย
           พ.ศ. 2561-2562 งานวิจัยโครงการ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เสร็จสิ้นโครงการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมและนำเสนอบทความวิชาการ-วิจัยในการประชุมวิชาการ
          พ.ศ. 2556 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          พ.ศ. 2557 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ความร่วมมือนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและไทยยุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน และจอมพลถนอม กิตติขจร ช่วงทศวรรษ 1960” ในงาน The new model and approach in political science: Graduate student perspective จัดโดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
          พ.ศ. 2558 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “บทสำรวจเบื้องต้นการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำในกองทัพบกของนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2558” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2544-2557)” ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ต้นกำเนิดบูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลงานอื่นๆ
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “การกลับมาขึ้นสู่ตำแหน่ง “ผบ.ทบ.” ของนายทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/scoop/article_7164
          พ.ศ. 2559 วิทยากรบรรยายทางวิชาการประเด็น “สถานการณ์เป็นเหตุ ผบ.ทบ.ต้องรบพิเศษ” รายการมติชนวีกเอ็นด์ วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 https://www.youtube.com/watch?v=LvCW5d21Zds&t=508s
          พ.ศ. 2559 วันวิชิต บุญโปร่ง และปิยะภพ มะหะมัด. “‘ครม.ส่วนหน้า’ อย่างเดียวไม่พอ ต้องเร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่.” กรุงเทพธุรกิจ 29, ฉ.10225 (20 กันยายน 2559): 15.
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกเพิ่มเติมทางทหาร : หลักสูตรทหารเสือและทหารมหาดเล็ก” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/scoop/article_11042
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับ “พระราชกรณียกิจด้านการทหาร” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/column/article_12462
          พ.ศ. 2560 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “สิทธิความเป็นพลเมืองในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย” รายวิชา แนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “70 ปี ‘องค์จอมทัพไทย’ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 ด้านการทหาร” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 https://thestandard.co/kingrama9-military/
          พ.ศ. 2560 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรโครงการบรรยายสาธารณะเรื่อง “กลุ่มแยก-กลุ่มย่อย : การเมืองว่าด้วยกลุ่มทหารภายในกองทัพบกไทย” ณ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรให้สัมภาษณ์ประเด็น “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มทหาร” รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระเกล้า ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560http://164.115.25.150/media/Radio/DEC2017/181260.mp3
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2523-2531 บูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” รายวิชา การเมืองการปกครองของไทย ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเกิดขึ้นของเผด็จการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ละตินอเมริกา, เอเชีย และยุโรปใต้)” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา ประเด็นการเมืองร่วมสมัย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 28 มีนาคม และ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอบทความวิชาการระดับปริญญาตรีแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 Surachart Bamrungsuk and Piyaphob Mahamad. “Thai 20-year strategy ‘at risk of being outdated.’” The Nation 42, No.55566 (July 24, 2018): 1.
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “มองให้รอบการเมืองไทย จบความขัดแย้งอยู่ตรงไหน?” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THAI QUOTE วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 https://www.thaiquote.org/content/39007
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “การกลับมาของ ‘วงศ์เทวัญ’ ในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในรอบ 15 ปี” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 https://thestandard.co/wongthewan-become-to-commander-in-chief-of-the-royal-thai-army-in-15-years/
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนเส้นทางบูรพาพยัคฆ์ เติบโตยุคทักษิณ ชินวัตร ก่อนหยั่งรากครองตำแหน่ง ผบ.ทบ. กว่าทศวรรษ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 https://thestandard.co/burapa-payak/
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “New Army chief’s pro-coup stance ahead of polls angers many” เผยแพร่ทาง THE NATION วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30356744
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “บทบาทของทหารในประเทศกำลังพัฒนา” รายวิชา การเมืองการปกครองของประเทศกำลังพัฒนา ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 22 และ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 วิทยากรร่วมโครงการบรรยายหัวข้อ “Non-Elected Institution and Democratization”  ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง เกิดขึ้นของเผด็จการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ละตินอเมริกา, เอเชีย และยุโรปใต้)” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการ (ไม่) พัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา ประเด็นการเมืองร่วมสมัย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 21 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนที่มา หาความหมาย ทำไมใครๆ ต่างตบเท้าเข้าอวยพร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวันสำคัญต่างๆ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 https://thestandard.co/prem-tinsulanonda/
          พ.ศ. 2562 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอบทความวิชาการระดับปริญญาตรีแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนรำลึก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองและการทหารไทย” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 https://thestandard.co/prem-tinsulanonda-politics-military-history/
          พ.ศ. 2561-2562 นักวิจัยร่วมงานวิจัยโครงการ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
          พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 11 สถาบันกองทัพ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชุดวิชา)

 

หมวด: