อาจารย์ ปิยะภพ เอนกทวีกุล

|
เขียนโดย PolSci.ru

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ปิยะภพ เอนกทวีกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address :


ประวัติการศึกษา      
          ระดับปริญญาตรี
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          2552-2555 รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง (ร.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      

          ระดับปริญญาโท
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ปีการศึกษา 2556-2559 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (ร.ม.)
          หัวข้อวิทยานิพนธ์ กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ได้วิทยานิพนธ์ดี

 ความสนใจทางวิชาการ
          การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
          รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง
          ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหาร และทหารกับการเมือง
          ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยและรัฐธรรมนูญไทย
          ทหารในบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
          ประวัติศาสตร์การทหาร
          ความมั่นคงศึกษา

 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
          ปิยะภพ มะหะมัด. “คุณูปการของเติ้ง เสี่ยวผิง ที่มีต่อการสร้างสรรค์จีนให้ทันสมัย.” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 4, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 113-130. ISSN 2287-0660 บทความนี้ได้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2559 TCI กลุ่ม 2
          ปิยะภพ มะหะมัด. “การขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ.” วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 105-142. ISSN 2392-5906 กำลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI
          ปิยะภพ มะหะมัด. “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 19-33. ISSN 2587-0033  กำลังเข้าสู่กระบวนการยื่นพิจารณามาตรฐาน TCI 

บทความตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
             “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969.” ในรวมบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14. พ.ศ. 2556, 1370-1380. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
           “ความร่วมมือนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและไทยยุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน และจอมพลถนอม กิตติขจร ช่วงทศวรรษ 1960” In Conference Proceedings The New Model and approach in Political Science: Graduate Students’ Perspective 2014, 121-145. กรุงเทพฯ: มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.
           “บทสำรวจเบื้องต้นการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำในกองทัพบกของนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2558.” ในบทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2558 เล่มที่ 3, 296-314. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
           “การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2544-2557).” ในรวมบทคัดย่อและบทความการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560, 265-292. กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2560.
           “ต้นกำเนิดบูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557.” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560, 99-123. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
           “กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557.” ในเอกสารการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560, 104-135. กรุงเทพฯ: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

งานวิจัย
           พ.ศ. 2561-2562 งานวิจัยโครงการ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เสร็จสิ้นโครงการ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมและนำเสนอบทความวิชาการ-วิจัยในการประชุมวิชาการ
          พ.ศ. 2556 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “นโยบายการสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่และการเข้าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน ค.ศ. 1965-1969” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          พ.ศ. 2557 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ความร่วมมือนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและไทยยุคประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน และจอมพลถนอม กิตติขจร ช่วงทศวรรษ 1960” ในงาน The new model and approach in political science: Graduate student perspective จัดโดยมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
          พ.ศ. 2558 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “บทสำรวจเบื้องต้นการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำในกองทัพบกของนายทหารกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2558” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของนายทหารกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2544-2557)” ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ต้นกำเนิดบูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “กลุ่มทหารบูรพาพยัคฆ์ในฐานะกลุ่มทางการเมือง ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลงานอื่นๆ
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “การกลับมาขึ้นสู่ตำแหน่ง “ผบ.ทบ.” ของนายทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/scoop/article_7164
          พ.ศ. 2559 วิทยากรบรรยายทางวิชาการประเด็น “สถานการณ์เป็นเหตุ ผบ.ทบ.ต้องรบพิเศษ” รายการมติชนวีกเอ็นด์ วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 https://www.youtube.com/watch?v=LvCW5d21Zds&t=508s
          พ.ศ. 2559 วันวิชิต บุญโปร่ง และปิยะภพ มะหะมัด. “‘ครม.ส่วนหน้า’ อย่างเดียวไม่พอ ต้องเร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่.” กรุงเทพธุรกิจ 29, ฉ.10225 (20 กันยายน 2559): 15.
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกเพิ่มเติมทางทหาร : หลักสูตรทหารเสือและทหารมหาดเล็ก” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/scoop/article_11042
          พ.ศ. 2559 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับ “พระราชกรณียกิจด้านการทหาร” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 https://www.matichonweekly.com/column/article_12462
          พ.ศ. 2560 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “สิทธิความเป็นพลเมืองในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย” รายวิชา แนวคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “70 ปี ‘องค์จอมทัพไทย’ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 ด้านการทหาร” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 https://thestandard.co/kingrama9-military/
          พ.ศ. 2560 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรโครงการบรรยายสาธารณะเรื่อง “กลุ่มแยก-กลุ่มย่อย : การเมืองว่าด้วยกลุ่มทหารภายในกองทัพบกไทย” ณ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
          พ.ศ. 2560 วิทยากรให้สัมภาษณ์ประเด็น “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มทหาร” รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระเกล้า ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560http://164.115.25.150/media/Radio/DEC2017/181260.mp3
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2523-2531 บูรพาพยัคฆ์ : ทหารกับการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557” รายวิชา การเมืองการปกครองของไทย ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเกิดขึ้นของเผด็จการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ละตินอเมริกา, เอเชีย และยุโรปใต้)” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา ประเด็นการเมืองร่วมสมัย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 28 มีนาคม และ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอบทความวิชาการระดับปริญญาตรีแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 Surachart Bamrungsuk and Piyaphob Mahamad. “Thai 20-year strategy ‘at risk of being outdated.’” The Nation 42, No.55566 (July 24, 2018): 1.
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “มองให้รอบการเมืองไทย จบความขัดแย้งอยู่ตรงไหน?” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THAI QUOTE วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 https://www.thaiquote.org/content/39007
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “การกลับมาของ ‘วงศ์เทวัญ’ ในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในรอบ 15 ปี” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 https://thestandard.co/wongthewan-become-to-commander-in-chief-of-the-royal-thai-army-in-15-years/
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนเส้นทางบูรพาพยัคฆ์ เติบโตยุคทักษิณ ชินวัตร ก่อนหยั่งรากครองตำแหน่ง ผบ.ทบ. กว่าทศวรรษ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 https://thestandard.co/burapa-payak/
          พ.ศ. 2561 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “New Army chief’s pro-coup stance ahead of polls angers many” เผยแพร่ทาง THE NATION วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30356744
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “บทบาทของทหารในประเทศกำลังพัฒนา” รายวิชา การเมืองการปกครองของประเทศกำลังพัฒนา ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 22 และ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2561 วิทยากรร่วมโครงการบรรยายหัวข้อ “Non-Elected Institution and Democratization”  ณ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การเมืองเรื่องรุ่นของทหารกับการเมืองไทย : ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนนายร้อย จปร.” รายวิชา การเมืองไทยสมัยใหม่ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง เกิดขึ้นของเผด็จการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ละตินอเมริกา, เอเชีย และยุโรปใต้)” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา แนวทางและประเด็นปัญหาในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “กองทัพกับการ (ไม่) พัฒนาประชาธิปไตยไทย” รายวิชา ประเด็นการเมืองร่วมสมัย ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 21 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนที่มา หาความหมาย ทำไมใครๆ ต่างตบเท้าเข้าอวยพร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในวันสำคัญต่างๆ” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 https://thestandard.co/prem-tinsulanonda/
          พ.ศ. 2562 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอบทความวิชาการระดับปริญญาตรีแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
          พ.ศ. 2562 วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “ย้อนรำลึก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองและการทหารไทย” เผยแพร่ทางสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 https://thestandard.co/prem-tinsulanonda-politics-military-history/
          พ.ศ. 2561-2562 นักวิจัยร่วมงานวิจัยโครงการ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
          พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 11 สถาบันกองทัพ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงชุดวิชา)

 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell