ผศ.ดร.พัด ลวางกูร

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.พัด ลวางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2540  - ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดันสอง) ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ค.ศ. 1998  - M.A.European Studies University of Leeds UK.
      ค.ศ. 2006  - Ph.D.Political and International Studies University of Leeds UK.

ประสบการณ์การทำงาน
      - 

ผลงานวิชาการ
      -

หมวด: